मुख्य पृष्ठ

एक मुखी दत्त

मालाकमण्ड्लुरध:करपद्मयुग्मे  मध्यस्थपाणियुगले डमरुत्रिशूले  ।
यस्य स्त  ऊर्ध्वकरयो: शुभशंखचक्रे वन्दे तमत्रिवरदं  भुजषट्कयुक्तम्  ||